Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfeiriadur Busnes Wrecsam

Oherwydd bod busnesau yn dechrau ac yn rhoi’r gorau i fasnachu yn rheolaidd,  nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyhoeddi cyfeiriadur busnes. Yn hytrach, gall Llinellfusnes ddarparu data gan Experian ar gyfer busnesau wedi’u lleoli yn unrhyw le yn y DU, caiff y wybodaeth a ddarperir o'r adnodd hwn ei

diweddaru'n rheolaidd, mae'n fanwl ac yn cydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Er enghraifft, os hoffech weithredu ymgyrch telewerthu yn targedu mathau penodol o fusnesau, mae'r adnodd hwn yn caniatáu i unrhyw sefydliad sydd wedi'u rhestru ar y Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn gael eu heithrio i sicrhau eich bod yn osgoi cael unrhyw ddirwyon.

Chwilio am fusnes:

Os ydych yn bwriadu olrhain neu ddod o hyd i wybodaeth ar fusnes penodol, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn darparu unrhyw wybodaeth y gallwn ddod o hyd iddo a fydd efallai o ddiddordeb i chi. Gellir darparu manylion megis cyfeiriadau cofrestredig, rhifau ffôn, cyfarwyddwyr cofrestredig, trosiant ac amrywiadau cyflogai, sgoriau credyd, CCJau ac ati yn ddibynnol ar statws cyfreithiol y busnes.    

Eisiau targedu cwsmeriaid newydd a gwella eich gwerthiant presennol?

Caniatewch i’n tîm profiadol greu rhestr farchnata busnes i fusnes wedi’i theilwra i’ch union anghenion a gofynion, sy’n canolbwyntio ar y mathau o fusnesau rydych am eu targedu. Mae modd i ni gynhyrchu rhestrau marchnata a gaiff eu hidlo yn ôl lleoliad daearyddol, mathau o fusnes, maint busnes (yn ôl niferoedd a throsiant gweithwyr) ac ati. Gellir allforio gwybodaeth sy’n cynnwys enwau cyswllt mewn sefydliadau i fformat taenlen, ac yna gellir creu rhestrau post yn hawdd.

Rhestri e-farchnata

Byddai ffi yn berthnasol i dderbyn rhestr farchnata e-bost; byddai'r ffi yn dibynnu'n bennaf ar nifer y cysylltiadau yr ydych eisiau eu derbyn, a ydych yn bwriadu defnyddio'r rhestr fwy nag unwaith, ynghyd â'r data yr ydych ei angen ar gyfer pob busnes. Byddai'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â rheoliadau cyfathrebu electronig wrth gynnal ymgyrch marchnata e-bost hefyd, mae croeso i chi gysylltu â ni i gael rhagor o fanylion.

Darperir gwybodaeth ar ffurf taenlen sy’n cynnwys enwau busnesau, cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost ac enw cyswllt ar gyfer gwneuthurwr penderfyniadau allweddol y busnes, fel copi safonol. Gellir hefyd darparu rhifau ffôn a gwybodaeth am sectorau busnes, nifer y gweithwyr a math o eiddo ar gais. Fdd bynnag, bydd ffi ychwanegol ar gyfer y rhain.

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddiwygio chwiliadau yn unol â eich cyllideb ac i sicrhau bod nifer hylaw o gysylltiadau yn cael eu darparu i chi. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffi cyn cytuno ar nifer y cysylltiadau. 

I nodi'r mathau o fusnesau rydych chi’n dymuno eu targedu, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon.

Nodwch fod rhai offer marchnata e-bost ar-lein yn gwahardd y defnydd o restrau a brynwyd. Byddai hyn felly yn agwedd bwysig y byddai'n rhaid i chi ei gwirio cyn prynu data.

Cronfeydd Data Telewerthiant

Darperir gwybodaeth mewn fformat taenlen ac mae’n cynnwys: enwau busnes, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac enwau cyswllt ar gyfer penderfynwr allweddol. Gellir hefyd darparu gwybodaeth ar gais yn cynnwys dosbarthiadau busnes, amrywiadau gweithwyr, amrywiadau trosiant, mathau ac ati. Fodd bynnag, codir ffi ychwanegol am yr ychwanegiadau dewisol hyn.

Mae rhestrau sampl o hyd at 50 arweinydd busnes (fesul chwarter, fesul busnes) yn cael eu darparu'n rhad ac am ddim. Os hoffech dderbyn rhestr sy'n cynnwys dros 50 o arweinwyr, byddwn yn gweithio gyda chi i ddiwygio chwiliadau yn unol â'ch cyllideb ac i sicrhau bod nifer hylaw o gysylltiadau yn cael eu darparu i chi. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffi cyn cytuno ar nifer y cysylltiadau rydych yn dymuno eu prynu.

Cronfeydd Data Marchnata Bost

Darperir gwybodaeth mewn fformat taenlen ac mae’n cynnwys: enwau busnes, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac enwau cyswllt ar gyfer penderfynwr allweddol. Gellir hefyd darparu gwybodaeth ar gais yn cynnwys dosbarthiadau busnes, amrywiadau gweithwyr, amrywiadau trosiant, mathau ac ati. Fodd bynnag, codir ffi ychwanegol am yr ychwanegiadau dewisol hyn.

Mae rhestrau sampl o hyd at 50 arweinydd busnes (fesul chwarter, fesul busnes) yn cael eu darparu'n rhad ac am ddim. Os hoffech dderbyn rhestr sy'n cynnwys dros 50 o arweinwyr, byddwn yn gweithio gyda chi i ddiwygio chwiliadau yn unol â'ch cyllideb ac i sicrhau bod nifer hylaw o gysylltiadau yn cael eu darparu i chi. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffi cyn cytuno ar nifer y cysylltiadau rydych yn dymuno eu prynu.

Cais am Restr Farchnata

Mae croeso i chi gwblhau’r ffurflen ganlynol os hoffech i ni wneud chwiliad yn arbennig i’ch anghenion. Cwblhewch cymaint neu cyn lleied o ddewisiadau ffilter fel bo angen. Gwnawn roi gwybod sawl canlyniad a ddychwelwyd a gwnawn un ai eich helpu i fireinio eich chwiliad i fod o fewn y cwota data sydd am ddim, neu roi manylion y ffi a fydd yn berthnasol am roi’r canlyniadau sydd wedi eu dychwelyd i gyd.

Dechrau

Cysylltiadau Defnyddiol