Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Gofrestr Etholiadol – Cofrestru Etholiadol Unigol (IER)

Sut ydw i'n cael fy enw ar y gofrestr etholiadol?

Cofrestru i Bleidleisio

Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno system newydd ar gyfer cofrestru i bleidleisio, sef Cofrestru Etholiadol Unigol. Bellach mae’n rhaid i bawb gofrestru yn unigol, yn hytrach nag un person yn y cartref yn gyfrifol am gofrestru pawb.

Os ydych chi wedi symud tŷ’n ddiweddar, neu os nad ydych chi wedi cofrestru, bydd arnoch chi angen cofrestru dan y system newydd. Gallwch gofrestru’n gyflym ac yn hawdd ar unrhyw adeg ar-lein.

Os oes arnoch chi angen copi papur, anfonwch e-bost at electoral@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292020. Bydd arnoch chi angen nodi'ch dyddiad geni a’ch rhif yswiriant gwladol.  Os na allwch chi ddod o hyd i'ch rhif yswiriant gwladol, gallwch ddefnyddio gwasanaeth ymholiadau Cyllid a Thollau EM ar www.gov.uk/lost-national-insurance-number neu ffonio 0300 200 3502.

Os nad yw eich enw, eich dyddiad geni a’ch rhif yswiriant gwladol yn cyfateb ar ôl i chi wneud cais i gofrestru, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am dystiolaeth ddogfennol bellach, fel copi o'ch pasbort neu’ch trwydded yrru â llun.

Mae gwybodaeth am y newidiadau cenedlaethol i'r ffordd rydych chi'n cofrestru i bleidleisio i'w gweld yn www.gov.uk/yourvotematters

Os nad oeddech wedi cofrestru'n flaenorol, gallwch gofrestru dan y system newydd

Canfasio Blynyddol

Canfasio Blynyddol 2018

Bob blwyddyn mae gan y Cyngor ymgyrch cofrestru pleidleiswyr, o’r enw canfasio blynyddol, ac eleni mae'n dechrau ar 7 Awst ac yn para tan 30 Tachwedd 2018.

Beth yw'r canfasio blynyddol?

Er mwyn i'r gofrestr etholiadol gael ei diweddaru a'i gwirio, rydym yn cynnal canfasio blynyddol, sydd yn ymgyrch cofrestru pleidleiswyr. Rydym yn ysgrifennu at bob eiddo ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn gofyn i chi gadarnhau a yw'r manylion sydd gennym ar gyfer eich eiddo ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Yna byddwn yn cyhoeddi cofrestr etholiadol newydd ar 1 Rhagfyr 2018.

Sut ydych am gysylltu â chi?

Bydd pob eiddo ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael Ffurflen Ymholiadau Aelwyd Blynyddol yn y post.

Mae'n ffurflen A3 sy'n rhestru'r bobl sydd wedi cofrestru ar y gofrestr etholiadol ar hyn o bryd yn yr eiddo hwnnw. Gall y ffurflen hefyd restru unigolion 16/17 mlwydd oed a fydd yn gymwys i bleidleisio unwaith y byddant yn troi yn 18 oed. Os yw’r ffurflen yn wag, mae'n golygu nad oes gennym unrhyw un wedi’i gofrestru yn yr eiddo.

Beth sydd angen i mi ei wneud pan fyddaf yn cael y Ffurflen Ymholiadau Aelwyd Blynyddol?

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y ffurflen yn ofalus ac yn gwirio bod pawb sy'n byw yn eich eiddo (sy'n gymwys i bleidleisio) yn cael eu rhestru. Os bydd gwybodaeth ar goll, mae angen i chi gysylltu â ni i roi gwybod i ni. Os oes unrhyw bobl ifanc 16/17 oed yn yr eiddo sydd heb eu rhestru, mae angen i ni gael eu manylion hefyd. Os bydd yr holl wybodaeth yn gywir, rhaid i chi hefyd gadarnhau hyn i ni. Byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn 24 Awst 2018 fel nad oes angen anfon ffurflen atgoffa.

Sut allaf gadarnhau neu ddiweddaru'r wybodaeth ar y Ffurflen Ymholiadau Aelwyd Blynyddol?

Ar-lein - i ychwanegu, dileu neu newid manylion.

*Bydd angen y cod unigryw diogelwch (2 ran) arnoch, naill ai wedi'i argraffu ar waelod tudalen 1 neu ar frig tudalen 2.* 

Cam 1 - Ewch i www.householdresponse.com/wrexham

Cam 2 - Rhowch eich cod unigryw diogelwch (2 ran) a chod post.

Cam 3 - Darllenwch yr wybodaeth ar y sgrin a dilyn y cyfarwyddiadau. 

Cam 4 - Ewch ymlaen drwy'r broses hyd nes y gofynnir i chi gadarnhau a gorffen.

Gwasanaeth Ffôn Awtomataidd Rhadffôn – gellir ond ei ddefnyddio i gadarnhau bod manylion yn gywir.

*Bydd angen y cod unigryw diogelwch (2 ran) arnoch, naill ai wedi'i argraffu ar waelod tudalen 1 neu ar frig tudalen 2.*

Cam 1 – Tecstiwch NOCHANGE yna eich cod unigryw diogelwch i 80212 (os nad oes neb yn gymwys i bleidleisio, rhowch reswm ar ôl eich cod diogelwch e.e. gwag, busnes, 2il gartref, dim, arall) 

Dylech ond llenwi a dychwelyd y ffurflen yn yr amlen rhagdaledig os nad ydych yn gallu defnyddio unrhyw un o’r opsiynau uchod yn unig.

Dychwelyd drwy'r Post - i ychwanegu, dileu neu newid manylion.

Cam 1 - Ysgrifennu unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau ar y ffurflen â llaw.  Os ydych chi am ddileu unrhyw un, rhowch linell drwy eu henw.  Os nad oes neb yn gymwys i bleidleisio yn yr eiddo, llenwch yr adran "neb yn gymwys i bleidleisio" ar dudalen 3.

Cam 2 - Darllenwch y datganiad ar waelod tudalen 3 a llofnodi yn y blwch.  Os na fyddwch yn llofnodi'r ffurflen, yna bydd rhaid i ni ei hanfon yn ôl atoch i'w llofnodi.

Cam 3 - Rhowch y ffurflen wedi'i chwblhau yn yr amlen ragdaledig a roddir.  Nid oes angen i chi roi stamp arni.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi ddychwelyd fy Ffurflen Ymholiadau Aelwyd Blynyddol?

Unwaith y byddwn wedi prosesu’r wybodaeth, byddwn yn ei gwirio yn erbyn y gofrestr etholiadol. Os oes unrhyw ychwanegiadau, dileadau neu newidiadau, bydd hyn yn cael ei ddiweddaru ar y gofrestr etholiadol.

Os ydych chi wedi ychwanegu rhywun at yr eiddo, byddwn yn anfon ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru yn y post neu drwy e-bost, sy'n gofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth, fel dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Mae hyn er mwyn i ni allu cadarnhau pwy ydyn nhw. Bydd yr unigolyn yn cael ei ychwanegu at y gofrestr etholiadol unwaith y bydd y ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru wedi’i dychwelyd a’i phrosesu.

Beth os na fyddaf yn ymateb?

Os nad ydych yn ymateb i'r Ffurflen Ymholiadau Aelwyd Blynyddol, yna bydd nodyn atgoffa yn cael ei anfon ar ddechrau mis Medi. Os nad ydych yn ymateb i hyn, bydd canfasiwr (swyddog o'r cyngor) yn galw yn eich eiddo i gadarnhau'r wybodaeth gyda chi yn bersonol.

E-bost: electoral@wrexham.gov.uk
Ffôn: 01978 292020

Y Gofrestr Etholiadol

Rheolir cofrestrau'n lleol gan swyddogion cofrestru. Gan ddefnyddio gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru'n cadw dwy gofrestr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a elwir hefyd y gofrestr olygedig).

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru

i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol megis sicrhau mai pobl sy'n gymwys i bleidleisio'n unig sy'n gwneud hynny. Fe'i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd, megis canfod troseddau (e.e. twyll), cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor a cheisiadau gwirio credyd.

Y Gofrestr Agored

Mae'r gofrestr agored yn ddetholiad o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio mewn etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.

d eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt eu tynnu oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio. Gallwch ofyn iddynt gael eu tynnu drwy gysylltu â gwasanaethau etholiadol gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol Cysylltu â Ni. Gallwch ddod o hyd i fanylion drwy nodi eich côd post yn www.electoralcommission.org.uk

Sut rydw i'n ymuno neu'n gadael y gofrestr agored?

Os ydych yn cofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio gallwch glicio ar y blwch gwirio os nad ydych am i'ch enw a'ch cyfeiriad fod ar y gofrestr agored.

Gallwch hefyd newid eich opsiynau eithrio unrhyw bryd drwy gysylltu â gwasanaethau etholiadol gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol Cysylltu â Ni gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad gan nodi a hoffech gael eich cynnwys ar neu eich eithrio o'r gofrestr agored.

Gweld y gofrestr lawn

Gallwch weld y gofrestr etholiadol lawn unrhyw amser yn Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY