Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth Rhianta

Drwy gefnogi rhieni rydym yn gobeithio rhoi’r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant. Cefnogaeth Rhianta yw unrhyw beth sy’n helpu rhieni yn eu gwaith pwysig o fagu eu plant. Gall y gefnogaeth hon fod yn wybodaeth am ddatblygiad plant, am wasanaethau lleol, derbyn cyngor a chanllawiau am wahanol agweddau ar rianta, grwpiau cefnogi a chyrsiau rhianta. Mae gan Wrecsam Dîm Rhianta sy’n cefnogi rhieni plant rhwng 0-18 oed. Caiff cefnogaeth ei chynnig drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys cefnogaeth 1:1, cefnogaeth grŵp a rhaglenni sy’n helpu rhieni i ddeall ymddygiad eu plentyn.

Mae’r Tîm Rhianta hefyd yn gweithio gyda gwasanaethau eraill i ddarparu rhaglenni ar y cyd neu i'w helpu i ddatblygu darpariaeth ar gyfer y rhieni maent yn eu cefnogi. Am unrhyw wybodaeth am y gwasanaethau mae’r Tîm Rhianta’n eu darparu, cysylltwch â’r Tîm Rhianta ar 01978 295677.

Cefnogaeth un i un

Nid yw pob rhiant eisiau mynychu grŵp neu raglen strwythuredig a byddai'n well ganddynt gefnogaeth 1:1 a gaiff ei ddarparu naill ai yng nghartref y teulu neu mewn lle arall y mae’r rhieni yn gyfforddus ynddo.

Mae'r gefnogaeth 1:1 yr ydym yn ei chynnig yn becyn cefnogaeth pwrpasol i rieni yn seiliedig ar asesiad o’u hanghenion. Gall y gefnogaeth hon ganolbwyntio ar drais domestig neu gamddefnyddio sylweddau.

Rhaglenni

Mae’r Tîm Rhianta yn rhedeg amrywiaeth o raglenni ar gyfer rhieni gan gynnwys:

Rhaglen Feithrin Cysylltiadau Teuluol

Mae’n annog agwedd tuag at berthnasoedd sy’n rhoi dechrau emosiynol iach i blant ac oedolion ar gyfer eu bywydau a’u dysg.

Y Blynyddoedd Rhyfeddol

Mae rhaglen Y Blynyddoedd Rhyfeddol yn canolbwyntio ar gryfhau cymwyseddau rhianta (monitro, disgyblaeth gadarnhaol, hyder) ac ymwneud rhieni maeth ym mhrofiadau ysgol plant er mwyn hybu cymwyseddau academaidd, cymdeithasol ac emosiynol plant a lleihau problemau ymddygiad.

Willow

Mae rhaglen Willow yn cefnogi rhieni sydd â phlant sy’n ymosodol tuag atynt yn gorfforol neu’n eiriol.

Rhaglen Cryfhau Teuluoedd

Mae’r rhaglen hon ar gyfer teuluoedd sydd â phlant rhwng 10 ac 14 oed ac mae wedi’i dylunio ar gyfer y rhieni a’r plant fel rhan o ddull teuluol.

Blynyddoedd Heriol

Mae’r rhaglen Blynyddoedd Heriol yn cefnogi plant rhwng 8 - 14 oed ac mae’n mynd i’r afael â’r arddegau.

Rhaglen Freedom

Mae Rhaglen Freedom yn rhaglen cam-drin domestig a thrais sy’n edrych ar agweddau a chredoau’r partner sy’n cam-drin. Y nod yw cefnogi’r goroeswr i ddeall a gwneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd iddynt, oherwydd gall y profiad droi eu byd wyneb i waered.Mae Rhaglen Freedom yn canolbwyntio ar ymddygiad y partner sy’n cam-drin a sut y gall hynny effeithio ar les emosiynol, seicolegol a chorfforol eu partner.Mae Rhaglen Freedom hefyd yn disgrifio yn fanwl effaith agweddau / ymddygiad gormesol a chredoau o’r fath ar blant, ac yn cymharu hynny â lles a datblygiad y plentyn pan dynnir yr ymddygiad gormesol.

Darperir y rhaglen hon fel sesiynau un-i-un a hefyd fel rhan o grŵp sy’n para 10 wythnos.

Rhaglen Gateway

Mae Gateway yn rhaglen cam-drin domestig a thrais. Mae hwn yn gwrs achrededig. Mae modd i ddynion a merched fynd ar y cwrs hwn. Mae Gateway yn gweithio gyda’r goroeswr / y partner nad yw’n cam-drin. Mae’r ethos yn seiliedig ar egwyddorion parch a grymuso, gan godi ymwybyddiaeth o effaith a deinameg perthnasoedd sy’n rheoli.

Darperir y cwrs hwn fel sesiynau un-i-un 5 wythnos a rhaglen grŵp saith wythnos.

Pan fo’r angen yn codi, mae’r Tîm Rhianta yn trefnu grwpiau a rhaglenni eraill.

Grwpiau Cefnogi Anffurfiol

Mae’r Tîm Rhianta’n rhedeg nifer o grwpiau cefnogi ar hyd a lled Wrecsam:

Grŵp Galw Heibio Cefnogaeth Rhianta

Grŵp galw heibio yw hwn ar gyfer teuluoedd sydd ar ein rhestr aros ar gyfer gwaith rhianta 1 i 1. Mae’n galluogi’r rhieni hyn i drafod unrhyw faterion yn ymwneud â rhianta, cofrestru ar gyrsiau neu alw draw am gyngor ar faterion penodol yn ymwneud â rhianta.

Clwb Dydd Gwener

Mae’r grŵp hwn ar gyfer unrhyw riant sydd â phlentyn sy’n dioddef o Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ac Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, neu ymddygiad cysylltiedig.

Grŵp Pwyleg

Mae’r grŵp hwn ar gyfer unrhyw rieni sy’n siarad Pwyleg a sydd eisiau gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn Wrecsam.

Cefnogaeth rhianta ar gyfer y rhai sy’n cael eu heffeithio gan Gam-drin domestig a/neu Gamddefnyddio Sylweddau

Gwasanaeth Cam-drin Domestig

Y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau

Cefnogi teuluoedd drwy: