Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Aelodau'r Panel Apêl Debyniadau a Gwaharddiadau Ysgol

O bryd i'w gilydd bydd Cynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn galw ar aelodau i eistedd ar baneli apêl annibynnol. Mae dau fath o banel apêl efallai y gofynnir i chi eistedd arnynt; y panel apêl derbyniadau a'r panel apêl gwaharddiadau.

Bydd y panel apêl annibynnol wedi’i ffurfio o dri neu bum aelod. Mae'r materion sy'n cael eu hystyried gan y ddau banel yn eithaf gwahanol ac i'w gweld isod, ond yn ei hanfod, bydd gweinyddiaeth y Panel yn debyg ar gyfer y ddau fath o apêl.

Bydd y panel yn cael ei gynorthwyo gan Glerc. Mae Clerc y panel yn sicrhau bod ffeithiau perthnasol yn cael eu sefydlu a bod y gwrandawiad apêl yn cael ei gynnal mewn modd teg a phriodol. Bydd y Clerc yn ffynhonnell annibynnol o gyngor ar y weithdrefn a thystiolaeth a bydd yn gwneud cofnod o'r trafodion, penderfyniadau a rhesymau ac yna bydd yn hysbysu pawb o benderfyniad y Panel. Os bydd y panel yn ei wahodd, bydd y Clerc yn aros gyda'r Panel yn ystod eu trafodaethau, ond ni fydd yn cymryd unrhyw ran yn y broses o wneud penderfyniadau

Ar ddiwedd yr Apêl, bydd y Panel yn pwyso a mesur yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd iddynt yn ofalus ac yn wrthrychol cyn dod i benderfyniad terfynol ar yr apêl. Mae penderfyniad y Panel Apêl yn derfynol ac mae'r penderfyniad yn derfynol ar gyfer yr holl bartïon dan sylw. Nid oes unrhyw hawl bellach i apelio gyda’r materion hyn.

Cyn y gofynnir i chi eistedd ar unrhyw Banel Apêl, byddwch yn derbyn hyfforddiant priodol.

Nid yw bod yn Banelwr yn swydd â thâl, ond, bydd costau teithio yn ôl ac ymlaen o leoliad yr apêl a threuliau chynhaliaeth rhesymol yn cael eu talu.

Bydd y rhestr o aelodau yn cael ei gadw gan awdurdodau Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Efallai y cewch eich galw i fynychu gwrandawiad apel unrhyw un o'r awdurdodau, yn ddibynnol ar y dewisiadau a nodwyd gennych o fewn eich ffurflen gais.

Panel Apêl Derbyniadau

Gall unrhyw riant neu warcheidwad cyfreithiol apelio yn erbyn penderfyniad gan awdurdod derbyn ysgol i wrthod cynnig lle i'w plentyn yn yr ysgol o'u dewis. Mae gan Rieni hawl i apelio i banel apêl annibynnol fel y disgrifir yn y Ddeddf Fframwaith a Safonau Ysgolion 1998.

Mae'r paneli hyn yn gwbl annibynnol ar yr Awdurdod Derbyn (Awdurdod Lleol a/neu gorff llywodraethu'r ysgol) a wnaeth y penderfyniad y mae’r apêl yn cael ei wneud yn ei erbyn.

Mae’r hawl i apelio yn berthnasol i bob cam o dderbyniadau addysg gorfodol. Nid yw addysg feithrin yn orfodol ac nid oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod derbyn ar lefel meithrin.

Bydd panel Apeliadau Derbyn yn cynnwys o leiaf un aelod lleyg (h.y. person heb brofiad personol o reoli ysgol neu ddarparu addysg) ac o leiaf un person sydd â phrofiad ym myd addysg.

Panel Apêl Gwaharddiadau

Gall rhieni apelio yn erbyn gwaharddiad parhaol eu plentyn o ysgol. Bydd Panel Gwaharddiadau yn cynnwys tri neu bump o banelwyr, un yn aelod lleyg, un sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes addysg neu reoli addysg ac un sydd, neu sydd wedi bod yn llywodraethwr ysgol am 12 mis yn olynol o fewn y 6 mlynedd diwethaf. Bydd yr aelod lleyg yn cadeirio’r panel.

Ydych chi’n cael bod ar y Panel Apêl Derbyniadau?

Efallai y bydd amgylchiadau pan nad ydych yn gymwys i eistedd ar Banel Apêl Derbyniadau:

Ydych chi’n cael bod ar y Panel Apêl Gwaharddiadau?

Efallai y bydd amgylchiadau pan nad ydych yn gymwys i eistedd ar Banel Apêl Gwaharddiadau:

Pa sgiliau rydym yn chwilio amdanynt

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud y rôl werthfawr hon, byddwn yn ddiolchgar pe gallech gwblhau'r ffurflen gais atodedig erbyn 28 Chwefror, 2016; bydd hyn yn ein cynorthwyo i benderfynu pa panel y byddech yn fwyaf addas i wasanaethu arno.

Caiff eich cais ei ystyried a byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad yn ysgrifenedig erbyn diwedd Mawrth 2018. Os cewch eich derbyn fel aelod o'r panel, cewch eich gwahodd i fynychu hyfforddiant.