Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgol Rhosymedre

Newyddion Diweddaraf mis Awst

Ysgol yn Barod ar gyfer Tymor yr Hydref.

Mae’r gwaith wedi’i gwblhau erbyn hyn a bydd y plant a’r staff yn cael mynd i’w hysgol newydd ar ddechrau Tymor yr Hydref.

Newyddion Diweddaraf mis Rhagfyr

Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen yn unol â’r amserlen, ac maen nhw wrthi’n gosod y ffrâm ddur ar hyn o bryd. 

Newyddion Diweddaraf mis Medi

Dechreuodd Watkin Jones ar y safle ar 16 Medi. Cafodd adeilad y disgyblion iau ei ddymchwel a defnyddir y rwbel wedi ei falu’n fân sy’n weddill, fel sylfaen i ffordd o amgylch yr ysgol. Bydd y safle’n cael ei glirio yn barod ar gyfer codi’r gwaith dur.

Newyddion Diweddaraf mis Awst

Fe ddyfarnwyd y contract adeiladu i Watkin Jones a fydd yn rhoi cychwyn ar y gwaith dymchwel ar adeilad y plant iau ar Awst 16eg.

Mae Marches Ecology wedi cynnal arolwg ecolegol ond nid oedd unrhyw bryderon ynghylch y safle nac oddi amgylch iddo chwaith.

Mae disgyblion yr ysgol wedi dweud y byddent yn hoffi cael pwll ar y safle. O ganlyniad i hynny fe gynhaliwyd gweithdy cyn diwedd tymor yr haf. Roedd y bobl ifanc yn gallu gweld drostynt eu hunain y mathau o anifeiliaid gwyllt, fel madfallod-dŵr cribog, y gellid eu denu i’r pwll.

Y Diweddaraf ar y Prosiect Mehefin 2010

Dechreuodd gwaith ar wella’r mynediad at Ysgol Rhosymedre fel y trefnwyd yn ystod yr egwyl hanner tymor a bydd yn cael ei orffen erbyn diwedd y mis. Contractwyr y Cyngor “Enterprise” wnaeth y gwaith i ledu’r ffordd a darparu llwybr troed newydd.

Ar hyn o bryd mae cynigion yn cael eu ceisio ar gyfer y prosiect ac maent i gael eu dychwelyd erbyn 28ain Mehefin. Y disgwyl yw penodi’r prif gontractwr yng nghanol Gorffennaf.

Manylion y Prosiect

Rhoddwyd caniatâd i fwrw ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu ysgol newydd sbon ar safle’r ysgol gynradd bresennol yn Rhosymedre.

Bydd y datblygiad, sy’n werth bron £5 miliwn punt yn darparu lle i 210 o ddisgyblion cynradd fydd yn diwallu’r anghenion addysgol ac yn cyrraedd safonau gofynnol yr 21ain ganrif. Cynulliad Cenedlaethol Cymru bydd yn rhoi mwyafrif yr arian am yr ysgol.

Bydd gwaith yn dechrau ym mis Awst 2010 a dylid ei orffen erbyn dechrau tymor yr Hydref 2011.

Cynllun ar ffurf U fydd i’r ysgol a bydd yn cydymffurfio â BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol BRE) (cyswllt allanol) sef y dull asesu amgylcheddol arweiniol a mwyaf cyffredin ar gyfer adeiladau. Mae’n gosod y safon ar arferion gorau mewn dylunio cynaliadwy ac mae wedi dod yn safon y diwydiant sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio perfformiad amgylcheddol adeilad.

Bydd nodweddion cynaliadwy’n cynnwys paneli gwres yr haul i dwymo dŵr poeth ar gyfer y ceginau a thoiledau. Bydd gwresogi dan y llawr yn cael ei ddarparu trwy uned pwmp gwres o ffynhonnell dir neu awyr. Bydd holl oleuadau’n dra effeithlon neu LED a bydd rheolaethau goleuo yn cael eu hymgorffori wrth ddylunio i wneud y defnydd gorau o olau dydd naturiol.

Yn ystod y gwaith adeiladu bydd disgyblion yn cael eu dysgu yn yr ysgol fabanod ac ystafelloedd dosbarth symudol a symudwyd ar y safle eisoes.

Manylion a Disgrifiad o’r Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn ymwneud â dymchwel adeilad presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Rhosymedre a chodi, yn ei lle, adeilad newydd Ysgol Gymunedol Saesneg i 210 o ddisgyblion 4-11 oed.

Dyluniad siâp ‘U’ sydd i’r ysgol sy’n addas ar gyfer cowrtfa y gall y plant fynd yn syth allan iddi o’r ystafelloedd dosbarth. Mae yno lecynnau a ddefnyddir i chwarae ac ar gyfer y dosbarthiadau awyr agored.

Mae ei dyluniad isel yn lleihau hyd yr eithaf yr effaith a geir ar y dirwedd oddi amgylch ac mae gan y brif neuadd gladin o ddur crwm a gwydr yn rhannau uchaf yr adeilad er mwyn rhoi’r argraff bod y to’n arnofio dros y waliau.

Mae gan yr ysgol hefyd ddau gae glaswellt ar gyfer chwaraeon a lleoedd chwarae caled y gosodwyd marciau arnynt ar gyfer gemau. Mae gan yr adran feithrin, yr adran dderbyn a blynyddoedd 1 a 2 eu hystafelloedd dosbarth hunangynhwysol eu hunain yn barod i dderbyn addysg y Cyfnod Sylfaen.

Cafodd yr ysgol ei dylunio er mwyn iddi fod yn ynni-effeithlon ac mae hi wedi sicrhau statws ‘Rhagorol’ gan BREEAM. Ymysg yr offer yn yr ysgol mae inswleiddio ar raddfa fawr, nifer o arweddion adnewyddadwy fel pwmp gwres ffynhonnell aer sy’n tynnu gwres o’r atmosffer er mwyn gwresogi’r adeilad a darparu dŵr poeth. Caiff trydan ategol ei ddarparu gan baneli ffotofoltaidd ynni’r haul sydd wedi eu gosod ar y to.

Cafodd offer cronni dŵr glaw eu gosod hefyd ar gyfer tynnu’r dŵr yn y toiledau. Mae peipiau haul yn golygu bod rhannau mewnol yr ysgol yn cael golau dydd naturiol a chafodd ffitiadau goleuadau ynni-effeithlon LED eu gosod yno hefyd.

Mae popeth wedi cael ei ddylunio a’i ystyried yn bwyllog er mwyn hybu’r cynefin naturiol ar dir yr ysgol ac er mwyn dysgu yn yr awyr agored. Mae hynny’n cynnwys blychau i adar ac ystlumod, pwll, caban pren a phlanhigion a ddewiswyd yn ofalus.

Y bwriad yw sicrhau y bydd y cynllun hwn yn cael statws ‘Rhagorol’ gan BREEAM, a’r sgôr a ragwelwyd cyn yr asesiad yw 75%.

Y Costau Adeiladu Sylfaenol oedd £1,289.83/m2, y Costau Gwasanaeth oedd £472.25/m2 a’r Gwaith Allanol - £330,217.51 (Cyfandaliad).

Yr arwynebedd llawr yn ei grynswth yw 1784m2. A chyfanswm arwynebedd y safle yw 1.938 5 hectar.

Er mwyn gweld yr ystafelloedd gweithredol a’u maint – dilyn y ddolen at y cynllun llawr 6626/L(2)01B – dangosir arwynebedd pob ystafell.

Arwynebedd y lleoedd tramwy yw oddeutu 250m2 gyda mannau storio o oddeutu 88m2.

Y treuliant rhagweledig ar drydan yw 54 kWh/m2 a’r treuliant rhagweledig ar danwydd ffosil yw 25 kWh/m2.

Rhagwelir y bydd 33 kWh/m2 o ynni adnewyddadwy’n cael ei gynhyrchu, rhagwelir y defnyddir 5.4m3 y pen y flwyddyn o ddŵr a chanran y defnydd dŵr a ddarperir gan ddŵr glaw yw 64%.