Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 10 a 17 oed er mwyn atal troseddu ac aildroseddu. Rydym yn dîm aml-asiantaeth o staff proffesiynol sy’n gweithio o fewn y system Cyfiawnder Ieuenctid, ac yn derbyn cyllid gan Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Phartneriaethau Strategol lleol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Llysoedd Ieuenctid ac yn gweithredu ystod o orchmynion statudol y mae’r Llys yn eu gosod. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc sy’n cael eu hanfon i'r ddalfa a’u hailsefydlu yn ôl yn y gymuned ar ôl eu rhyddhau.

Mae gennym raglen Atal gynhwysfawr sy’n cwmpasu Tîm Cymuned ac Adfer. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid yn y gymuned ar ddarparu mentrau ac ymyraethau sy’n canolbwyntio ar gefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael eu hystyried i fod mewn perygl o droseddu a / neu gallent fod yn rhan o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymunedau.

Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn darparu proses Gwarediad Allan-O’r Llys, a elwir yn ‘Bureau’. Rydym yn cydweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru i asesu’r person ifanc a’u hymddygiad troseddol ac ymgysylltu gyda’u dioddefwyr pan fo hynny’n briodol, gyda bwriad i ddod o hyd i ddatrysiad adferol a gwarediad sy’n arwain at beidio anfon y person ifanc i’r llys. Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn darparu ystod eang o ymyraethau gyda’r person ifanc, yn cynnwys cyngor a chyfarwyddyd a gynigir i rieni / gofalwyr i atal troseddu pellach.

Mae gennym nifer gynyddol o wirfoddolwyr, sy'n cynnig cefnogaeth i'r tîm drwy ymgymryd ag amrywiaeth o rolau sy'n cynnwys Panel y ‘Bureau’, Oedolion Priodol, ac Aelodau o'r Panel Cyfeirio. Anogir unigolion o bob oedran a chefndir i gymryd rhan.

Ffocws mawr ein gwaith yw galluogi pobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad a’u gweithredoedd, a deall y niwed y gall eu troseddu ei gael ar eraill. Rydym yn gweithio’n agos gyda dioddefwyr ac yn annog pobl ifanc i gyflawni gweithgareddau sydd yn cyweirio’r niwed i unigolion ac i’r gymuned ehangach.

Y Weledigaeth

Wrecsam sy’n ddiogel i bawb a heb drosedd, lle mae pobl ifanc yn ddinasyddion gwerthfawr o fewn y gymuned.

Datganiad Cenhadaeth

Pwrpas Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yw gweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd, dioddefwyr ac ardal, gan ddarparu ymyraethau â strwythur gyda’r bwriad o atal, adsefydlu ac achosion trosedd o fewn Wrecsam un o siroedd Cymru, gan leihau effaith, ofn a'r nifer trosedd.

Rydym o hyd yn anelu i ddarparu gwasanaeth proffesiynol, amlddisgyblaethol, sy’n ymroi i arferion arloesol ac effeithiol, sydd wedi'u seilio ar dystiolaeth ac yn erbyn gwahaniaethu.