Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llwybrau Marchogaeth a Beicio Wrecsam

Mae sawl lle i farchogaeth neu feicio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; mae gennym rwydwaith helaeth o ‘Lonydd Gwyrdd’ yn Nyffryn Ceiriog sy’n cynnwys dau lwybr marchogaeth / beicio. Yn y gogledd, mae tri llwybr tawel ar y ffordd ac un llwybr oddi ar y ffordd cymysg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd yn caniatáu mynediad i Barciau Gwledig Pyllau Plwm y Mwynglawdd, Bonc-yr-Hafod a Dyffryn Moss.

Mae ein holl lwybrau marchogaeth eu cynllunio, felly os ydych yn dymuno gwneud hynny, gallech gymryd mewn cyfuniad o lwybrau gyda dim ond cyfnod byr o amser yn marchogaeth ar y ffordd rhyngddynt.

Llwybrau, cyfarwyddiadau a mapiau

Llwybr Ceiriog Uchaf

Yn llwybr cylchol 14 milltir a luniwyd ar gyfer marchogwyr ond mae hefyd yn addas ar gyfer beicwyr mynydd.

Llwybr Ceiriog Isaf

Gerddwyr a llwybr 23 milltir gydag opsiynau byrrach ar gyfer marchogwyr profiadol.

Coedwig Newtown

A elwir yn Llwybr Coedwig Mynydd Newtown, ac er y bwriedir yn bennaf ar gyfer marchogwyr, gall beicwyr mynydd a cherddwyr wrth gwrs ddefnyddio’r llwybr hwn.

Llwybrau Marchogaeth Wrecsam

I farchogwyr sy’n dewis y llwybrau ffyrdd tawelach, 3 ‘Cafodd ‘Llwybrau Marchogaeth Wrecsam’ eu datblygu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW). Cawsant eu cyllido drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru. Cafodd y llwybrau eu dylunio gyda chymorth North East Wales Bridleways (NEWB).

Mae arwyddion clir ar bob llwybr – mae’r arwyddion trawiadol yn dangos marchogwr yn gwisgo siaced hawdd ei gweld ar gefn ceffyl. Hefyd, ar bob llwybr, ceir bwrdd dehongli sy’n rhoi rhagor o wybodaeth. Mae’r rhain wedi cael eu lleoli, ynghyd â phostyn clymu, mewn mannau lle tybir ei bod yn saff a hwylus i chi a’ch ceffyl stopio.

Mae meysydd parcio cyhoeddus wedi cael eu nodi ar y mapiau. Os oes angen lle parcio i gerbyd ansafonol arnoch, h.y. trelar ceffylau, argymhellir yn gryf eich bod yn cysylltu â’r awdurdodau perthnasol i ganfod a yw’r meysydd parcio’n addas i’ch cerbyd.

EMAGIN®

I gloi, ceir EMAGIN®, y rhwydwaith Gwybodaeth Daearyddol a Mapio Marchogaeth Y siop un stop ar gyfer popeth sy’n ymwneud â marchogaeth!

Mae EMAGIN yn dangos y Rhwydwaith Marchogaeth Cenedlaethol ym Mhrydain a’r Iwerddon sy’n fanteisiol nid yn unig i farchogwyr ond cerddwyr a beicwyr hefyd gan y gallant hwythau hefyd ddefnyddio’r llwybrau. I ddod o hyd i lwybrau marchogaeth a cherbydau ar fapiau Arolwg Ordnans, awyrluniau a strydlun ac er mwyn argraffu’r rhain am ddim cliciwch yma (Saesneg yn unig).