Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Gofrestru

Gwasanaeth Cofrestru Wrecsam - diweddariad seremoni - cwsmer

Ar 24 Mawrth 2020, penderfynodd Gwasanaeth Cofrestru Wrecsam i atal cynnal unrhyw seremonïau Priodas, Partneriaeth Sifil neu seremonïau yn ôl disgresiwn eraill (e.e. Adnewyddu Addunedau; Enwi Babanod ac ati) mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Wrecsam nes clywir yn wahanol.   Yn wreiddiol, roedd y cyfnod atal hwn tan 30 Mehefin 2020, fodd bynnag gan fod cadw pellter cymdeithasol yn rhan mor fawr o’n bywydau, rydym bellach wedi adolygu’r dyddiad hwn ac wedi penderfynu ymestyn y cyfnod atal tan 31 Gorffennaf 2020. Gallaf eich sicrhau ein bod yn adolygu ein gwasanaethau’n barhaol, ond mae’n rhaid i ni gadw at ganllawiau’r llywodraeth.

Rydym yn deall bod hyn yn newyddion siomedig i chi, ond yn ystod y cyfnod hwn sy’n anodd iawn i bawb, ac o ystyried y cyfarwyddyd pellach gan Senedd Cymru, rydym am sicrhau bod pawb yn aros mor ddiogel â phosibl wrth i ni i gyd wneud ein rhan i frwydro’r feirws hwn.

Gallaf eich sicrhau nad ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad hwn.  Mae wedi’i wneud i gydnabod bod rhaid i’r Gwasanaeth Cofrestru ddal i weithredu trwy gydol yr amser ansicr iawn hwn. Mae ein staff wedi’u cynnwys ar y rhestr o Weithwyr Allweddol, ac er mwyn cadw’r Gwasanaeth yn weithredol, rydym yn ystyried pob opsiwn i ddiogelu cwsmeriaid, staff a’n cymunedau cyfan gymaint ag sy’n bosibl rhag UNRHYW draws-halogi. Mae gennym dîm bach sy’n gorfod cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau ac mae angen i ni allu blaenoriaethu’r elfennau hyn o’r Gwasanaeth. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau mor aml â phosibl, a byddwn yn adolygu’r sefyllfa os bydd pethau’n newid yn gyflym, yn unol ag adolygiad Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bydd pob ffi archebu dros dro rydych wedi’u talu yn cael eu hanrhydeddu ac mae modd eu trosglwyddo. Cysylltwch â’ch lleoliad i drefnu dyddiad newydd ar gyfer eich seremoni yna cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru i gadarnhau ein bod ar gael, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. Sylwch, ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil, mae eich Hysbysiad Priodas neu Bartneriaeth Sifil yn ddilys am 12 mis o ddyddiad yr Hysbysiad. Os bydd eich Hysbysiad yn dod i ben cyn dyddiad diwygiedig eich Seremoni, bydd rhaid i chi roi Hysbysiad eto yn yr Ardal rydych yn byw ynddi (bydd hyn yn costio £35 yr un, ar sail rheoliadau presennol).

  • Caiff ceisiadau am dystysgrifau eu gostwng i’r canlynol yn unig
    • Os ydynt yn ofynnol at ddibenion cyflogaeth – anfonir trwy’r post, nid oes modd eu casglu
    • Os ydynt yn ofynnol at ddibenion budd-daliadau – anfonir trwy’r post, nid oes modd eu casglu
  • Taliadau – byddai’n well gennym gael taliadau cerdyn yn unig er mwyn lleihau faint o arian parod byddwn yn ei gyffwrdd.
  • Hawliadau Budd-Dal Plant / Credyd Cynhwysol – Dylai cwsmeriaid fod yn ymwybodol y gallant wneud hawliad am Fudd-Dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i’r enedigaeth gael ei chofrestru nawr, pan nad ydynt wedi gallu gwneud hyn oherwydd y mesurau hyn.  Fodd bynnag, bydd angen cofrestru’r enedigaeth ar ddyddiad arall.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi. 

Gyda chofion gorau,

Susan Lloyd 
Cofrestrydd Arolygol ar ran Gwasanaeth Cofrestru Wrecsam

Diweddariad Seremonïau

25 Mehefin 2020

Erbyn hyn mae cyfyngiadau ar gynnal seremonïau priodasau a phartneriaethau sifil wedi ymlacio, a byddem yn mynd ati i baratoi ar gyfer y rhai sydd yn awyddus i barhau gyda'i seremonïau. Serch hynny, nid oes trefniadau pendant yn ei lle ar hyn o bryd a all sicrhau eich diogelwch i roi rhybudd o briodas, neu gynnal seremonïau yn ein hadeilad, sydd dal ar gau. Yn nodedig, nid yw swyddfa gofrestru'r Cyngor yn ei gwneud yn bosib glynu mesurau ymbellhau cymdeithasol. O ganlyniad, rydym yn adolygu ein holl brosesau a'n cyfleusterau er mwyn penderfynu sut y gallwn addasu er gorau dymuniadau'r cyplau.

Hyd yma nid yw hi'n bosib cynnal seremonïau priodasau neu bartneriaethau sifil mewn adeilad cymeradwyedig, megis gwestai neu safleoedd treftadaeth, gan eu bod ar gau.

Swyddfa Gofrestru

Sylwch, o ddydd Llun 2 Rhagfyr 2019 bydd tystysgrifau geni, marwolaeth a phriodas a archebir gan Wasanaeth Cofrestru Wrecsam ar gael i’w casglu ar ôl 10 diwrnod gwaith (pythefnos). Bydd unrhyw dystysgrif sydd i’w phostio yn cael ei phostio ar y degfed diwrnod gwaith. Nid yw hyn yn effeithio ar y gwasanaeth blaenoriaethol. Hefyd, mae’r HOLL dystysgrifau sy’n cael eu hanfon drwy’r post yn cael eu hanfon drwy’r post AIL DDOSBARTH. Dylid rhoi gwybod am unrhyw dystysgrif sy’n mynd ar goll wrth gael ei chludo i Wasanaeth Cofrestru Wrecsam. Mae tystysgrifau newydd yn costio £11.00.

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am Swyddfa Gofrestru Wrecsam (a elwir hefyd yn Swyddfa’r Cofrestrydd) sy’n darparu gwasanaethau cofrestru ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Oriau Agor

Mae ein swyddfeydd ar agor i ymwelwyr rhwng 9.00 a 4.30 o ddydd Gwener. Neu gallwch ein ffonio rhwng 9.00 a 4.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cofrestru Genedigaeth

Noder fod croeso i chi wneud apwyntiad i gofrestru genedigaeth eich plentyn yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gofynnir i chi am eich dewis pan fyddwch yn cysylltu â ni i gofrestru'r enedigaeth.

Newyddion diweddaraf: Nodyn i Rieni

Os ganwyd eich plentyn ar neu ar ôl 29ain Hydref 2002, sicrhewch eich bod yn mynd â’ch nodiadau rhyddhau o’r ysbyty gyda chi i’r swyddfa gofrestru pan fyddwch yn cofrestru genedigaeth eich plentyn.  Mae’r nodiadau rhyddhau hyn yn cynnwys rhif GIG eich plentyn a bydd yn galluogi’r Cofrestrydd i roi ffurflen i chi gofrestru eich plentyn gyda’ch meddyg teulu.

Peidiwch â phoeni os anghofiwch fynd â’r nodiadau gyda chi.  Gall eich meddyg teulu gael y rhif GIG gan ffynhonnell wahanol.

Gofyn am gopïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth

Mae copïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth ar gael gan y Swyddfa Gofrestru. Mae angen y rhain arnoch at sawl diben beunyddiol:

Ar gyfer pob copi, rhaid i ni wybod:

Gallwch roi’r manylion hyn mewn llythyr neu lawrlwytho, cwblhau a phostio’r ffurflen gais (gweler isod) berthnasol, ynghyd â’r ffi briodol at:

Swyddfa Gofrestru Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY (LL13 8BG Defnyddwyr Llyw Lloeren)

Bydd gofyn i chi amgáu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Buasem yn ddiolchgar pe gallech gynnwys amlen barod hefyd.

Gallech alw heibio i’r Swyddfa Gofrestru’n bersonol yn ystod oriau swyddfa arferol.

Costau

Mae tystysgrifau Genedigaeth, Marwolaeth, Priodas a Phartneriaeth Sifil yn costio £11.00 yr un.

Bydd taliad yn dderbyniol gydag arian parod neu gerdyn debyd / credyd.

Bydd tystysgrifau a archebwyd wrth ein desg groesawu’n, neu ar y teleffon, cael eu postio i’r cyfeiriad ar y ffurflen gais cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Os oes arnoch chi angen eich tystysgrif yn gynt, mae gennym ni Wasanaeth Blaenoriaeth am £35.00 (pris yn cynnwys tystysgrif).

Gwasanaethau Ychwanegol y mae ffi yn daladwy ar eu cyfer o 1 Tachwedd 2017

Pob tystysgrif geni fer a gyhoeddir ar adeg cofrestru £11
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain £50
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Cyffredinol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain   £75
Llythyr a ddarperir gan y Cofrestrydd Cyffredinol i gadarnhau, ar sail y wybodaeth a ddarperir, nad oes cofnod o briodas neu bartneriaeth sifil yng Nghymru a Lloegr wedi’i ganfod o fewn cyfnod chwilio 10 mlynedd (er enghraifft: os oes ei angen wrth briodi neu ffurfio partneriaeth sifil y tu allan i Gymru neu Loegr) £50 (am bob Chwiliad 10 Mlynedd)
Ffioedd am gywiriadau i Gofrestriad Dechreuol
Enw cyntaf wedi’i ychwanegu o fewn 12 mis o gofrestru genedigaeth £40
Ystyriaeth gan Gofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol o gais am gywiriad   £75
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o gais am gywiriad   £90

Diogeledd

Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ceisiadau dros y ffôn ac argymhellwn na ddylech anfon manylion ariannol na phersonol trwy ebost.

Dyfarniad Ysgariad

Gallwch gael copi o’ch papurau ysgaru gan y llys lle proseswyd yr ysgariad.

Os bu i chi ysgaru yn Wrecsam, gallwch gael copi o’r dyfarniad absoliwt gan:

Y Llys Sirol Wrecsam
Y Llys Ynadon
Wrecsam Sir Ddinbych Cymru
LL12 7BP

Ffôn: 01978 317400

Fel arall, cysylltwch â staff yn eich swyddfa gofrestru leol a fydd yn gallu rhoi’r rhif ffôn perthnasol i chi neu cysylltwch â’r:

Cofnodion Ysgaru Cenedlaethol
First Avenue
42-49 High Holborn
Llundain
WC1V 6NP

Ffôn: 020 7947 6051