Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Maethu

Maethu yw lle bydd unigolion yn rhoi amgylchedd o ofal a sicrwydd yn eu cartrefi eu hunain i blant a phobl ifanc pobl eraill. Mae modd maethu yn llawn-amser neu'n rhan-amser ac mae'n rhedeg yr holl ffordd o ofal am ddiwrnod neu dros y penwythnos i ychydig o fisoedd neu hyd yn oed am gyfnod hir. Mae maethu yn cynnig pob math o gyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn trwy helpu i roi cefnogaeth iechyd, addysg ac emosiynol.


Ai Maethu yw’r dewis i chi?

Mae plant sy’n derbyn gofal yn Wrecsam i gyd yn blant arbennig - ac mae arnyn nhw angen unigolion arbennig i ofalu amdanyn nhw. Efallai y bydd un neu fwy o’r datganiadau canlynol yn berthnasol i chi – ond ni fydd yr un ohonyn nhw’n effeithio ar eich addasrwydd i fod yn ofalwr maeth.

Dyma ychydig o rinweddau craidd y mae’n rhaid i bob Gofalwr Maeth feddu arnyn nhw:

Os teimlwch chi eich bod chi’n meddu ar y rhinweddau hyn, beth am ffonio i gael mwy o wybodaeth am sut gallwch chi ddod yn Ofalwr Maeth yn Wrecsam - Rhadffôn 0800 7830618.

Mae croeso i chi ofyn cymaint o gwestiynau ag yr hoffwch chi neu, os byddai’n well gennych chi, gallwch drefnu i aelod o’n tîm ddod i'ch gweld chi yn eich cartref i drafod popeth yn fwy manwl cyn i chi benderfynu gwneud cais.

Cais Arbennig

Mae arnom ni angen mwy o ofalwyr ar gyfer ein cynllun maethu therapiwtig, lleoliadau remand, brodyr a chwiorydd, a phlant a phobl ifanc dros 10 oed. Os teimlwch chi y gallech chi gynnig lle i’r plant a'r bobl ifanc yma, beth am ein ffonio ni i gael mwy o wybodaeth - efallai y gallem ni gyflymu’r broses asesu hefyd.

Neu, os oes gennych chi ffrind, perthynas neu gydweithiwr sydd â diddordeb mewn gofalu am blant hŷn, dangoswch y pecyn gwybodaeth yma iddyn nhw a dywedwch wrthyn nhw gysylltu â ni i ddysgu mwy – Rhadffôn 0800 7830618 neu 01978 295363.

Cysylltiadau Maethu Defnyddiol