Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfnodau Bywyd: Delio ag Ysgariad

Cael ysgariad

Er mwyn cael ysgariad, mae angen bod yn briod am dros ddeuddeg mis. Bydd hefyd angen i chi ddangos fod y briodas wedi chwalu. 

Er mwyn profi fod y briodas wedi chwalu, mae angen i chi ddangos y canlynol:

Godinebu

Nid oes angen i chi roi enw’r unigolyn y mae eich cymar wedi godinebu gyda nhw ar y Cais am Ysgariad.  Nid oes hyd yn oed angen i chi wybod enw’r unigolyn yna.  Ond os ydi’ch cymar yn gwadu godineb, yna bydd gofyn i chi ei brofi.  Mae hynny’n gallu bod yn anodd iawn ac felly nid yw ceisiadau ysgaru ar y sail hon bob amser yn llwyddiannus.

Ymddygiad afresymol

Bydd angen i chi roi enghreifftiau yn y cais am ysgariad o ymddygiad afresymol eich cymar. Mae’n rhaid i chi hefyd nodi pam fod hyn wedi ei gwneud yn anodd i chi barhau i fyw gyda nhw. Gallech chi gynnwys godinebu fel enghraifft ac ni fyddai’n rhaid i chi brofi’r godineb. Gallai hyn fod yn well dewis na dibynnu ar odineb fel yr unig sail.

Gadael am dros ddwy flynedd

Bydd angen dangos y dyddiad gadael, a dangos nad ydych chi wedi clywed gan eich cymar ers y dyddiad hwnnw.  Mae’n rhaid aros am ddwy flynedd wedi i’ch cymar adael cyn dechrau ymgeisio am ysgariad.

Dwy flynedd ar wahân

Er mwyn defnyddio’r sail hwn, mae’n rhaid i’ch cymar gytuno i’r ysgariad.  Bydd angen rhoi dyddiad y gwahanu ar y cais am ysgariad a nodi’r rheswm dros y gwahaniad yn gryno. Os nad ydych yn gwybod yr union ddyddiad bydd yn rhaid i chi roi amcangyfrif o’r dyddiad cyn belled ei fod yn dangos yn glir fod dwy flynedd wedi mynd heibio.

Pum mlynedd ar wahân

Nid oes angen i’ch cymar gytuno i ysgariad ar y sail hon. Mae’r sail hwn felly’n ddefnyddiol os ydych yn gwybod os ydych chi’n ofni na fydd eich cymar yn cydsynio â’r cais. Bydd angen i chi roi dyddiad y gwahanu, a’r rhesymau dros wahanu yn gryno.

Dirymu priodas

Mae’n bosib dirymu (annul) priodas o dan rai amgylchiadau.  Mae’n rhaid gwneud cais i ddirymu o fewn cyfnod rhesymol, mewn rhai achosion bydd hyn yn dair blynedd.  Nid oes unrhyw ofyniad i chi fod wedi bod yn briod am ddeuddeg mis.

Dyma rai o’r rhesymau y gallwch wneud cais i ddirymu priodas:

Dod o hyd i Gyngor Cyfreithiol

Mae yna gymorth cyfreithiol ac ar fudd-daliadau ar gael am ddim gan Cyngor ar Bopeth.

Cymorth gyda ffioedd cyfreithiol

Mae’r cynllun cymorth cyfreithiol yn helpu pobl ar incwm isel i gael cymorth a chyngor cyfreithiol am ddim.  Gallwch gael cymorth gan y cynllun cymorth cyfreithiol gydag ysgariad heb ei amddiffyn, arian cynnal plant, neu anghydfod ynglŷn â’r plant.

Mae’r cynllun cymorth cyfreithiol yn talu am dair awr o waith cyfreithiwr ond gall y cyfreithiwr geisio am estyniad er mwyn gorffen y gwaith dan y cynllun.

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun, mae angen i chi ennill llai na £2,000 y mis cyn treth, a bod â llai na £3000 o gyfalaf.  Os oes gennych gymar, efallai y byddwn yn ystyried ei incwm/hincwm a’i gyfalaf/ chyfalaf.

Os ydych chi’n hawlio Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceiswyr Gwaith byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun.  Ond, os nad ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau hyn, gallech chi hefyd fod yn gymwys am gymorth.  Mae eich cymhwysedd yn dibynnu ar eich cyflog ar ôl tynnu treth, yswiriant gwladol a thynnu arian ar gyfer unrhyw ddibynyddion.

Trefnu eich ysgariad eich hun

Mae’n berffaith bosib i chi drefnu eich ysgariad heb ymgynghori â chyfreithiwr.  Ond mae’n bwysig cofio y dylid gwneud hynny’n unig os yw’r ddwy ochr yn cytuno ar bob mater.

Mae’r ffurflenni perthnasol ar gael o’r llys sirol. Byddwch hefyd yn gallu cael nodiadau canllawiau ar gyfer llenwi’r ffurflenni.

Gwasanaethau cymodi

Mae cymodi yn rhoi’r cyfle i gyplau sy’n gwahanu ac yn ysgaru i ddatrys materion ynglŷn â’r dyfodol drwy drafod gyda’i gilydd gyda chymorth cymodwr proffesiynol. Bydd y cymodwr yn sicrhau fod y ddau yn cael perffaith chwarae teg a thriniaeth gytbwys.

Dyma rai o’r pethau y gallwch eu trafod yn ystod cymodi:

Plant ac Ysgaru

Mae Action for Children (cysylltiad allanol) yn elusen sy’n cynghori ac yn cynorthwyo plant a rhieni.

Dolenni Defnyddiol

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.